Algemene voorwaarden

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Pure Equi en opdrachtgever.

Een overeenkomst (instructie, behandeling, workshop) komt tot stand op het moment dat door de klant een aanvraag via e-mail, mondeling of app is bevestigd en deze door Pure Equi retour is ontvangen.

Voor workshops/ clinics geldt dat de reservering definitief is nadat het gehele bedrag voldaan is.

Afspraakbevestigingen en/of overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de (email)bevestiging/overeenkomst vermeld. Prijs en prijswijziging Pure Equi hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de bevestiging/overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Omvang van de dienstverlening

 • De dienstverlening van Pure Equi aan de klant omvat de lessen met paard en behandeling voor paarden, waarbij gebruikt gemaakt wordt van sportmassage, guasha, myofascia release, en alle daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het paard zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
 • In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door Pure Equi, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
 • Pure Equi stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts, tandarts, hoefsmid of andere specialist

Annulering

Annulering door klant gehele of gedeeltelijke annulering door de klant dient als volgt te geschieden:

 • Privélessen en sportmassages dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. Binnen 24 uur voor aanvang van de lesafspraak of sportmassage worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.
 • Bij het annuleren van een clinic of workshop  zullen tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst 25% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Tot een week (7 dagen) voor aanvang van de overeenkomst worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht. Indien u annuleert binnen één week voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.  

Annulering door Pure Equi

 • Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Pure Equi aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft Pure Equi het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
 • Pure Equi heeft het recht om de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten cq. te cancelen indien zij (tijdelijk) verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Dit kan zijn door ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, of door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Dit zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

Verantwoordelijkheden klant

 • De klant geeft haar paard geen behandeling als hij koorts, shock of kanker heeft. Bijzondere omstandigheden dienen vooraf aan Pure Equi vermeld te worden, zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden.
 • De klant dient ervoor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor aanvang van de behandeling.
 • Bij behandelingen van paard of pony zal de klant voor een geschikte rustige overdekte ruimte zorgdragen om de behandelingen uit te kunnen voeren.
 • Na een behandeling van paard of pony dient de klant het dier minimaal 10 minuten aan de hand te stappen, tenzij anders besproken.

Facturering en betaling

 • Betaling vindt plaats in contanten, via tikkie dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Pure Equi aangegeven rekeningnummer binnen de gestelde betaaltermijn.
 • De workshops, clinics, lessen en behandelingen dienen in zijn geheel betaald te worden.
 • Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Pure Equi te betalen.
 • Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

 Aansprakelijkheid

 • Alle diensten van Pure Equi geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Pure Equi is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na de behandeling.
 • Pure Equi is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
 • Pure Equi is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.
 • Pure Equi is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.